Cele Fundacji - FUNDACJA RECYKLINGU REWITALIZACYJNEGO REWIT

Przejdź do treści

Menu główne:

Po co Fundacja ?
Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

Promowanie rozwoju idei świadomego recyklingu poprzez edukację i wskazywanie potrzeb oraz uwarunkowań w tym zakresie.
Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach związanych z ochroną środowiska.
Działania zmierzające do uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby redukcji związków chemicznych negatywnie oddziałujących na środowisko oraz sposobu obchodzenia się z tymi związkami.
Wykorzystywanie dostępnych technik w służbie ochrony środowiska.
Edukacja i informowanie w zakresie odróżniania odpadów od rzeczy, które mogą mieć charakter zabytkowy.
Przechowywanie pojazdów lub innych rzeczy zagrożonych uszkodzeniem bądź zniszczeniem o przypuszczalnych lub potwierdzonych wartościach zabytkowych lub historycznych, oraz związanych z nimi materiałów dokumentacyjnych.
Pomoc i ratowanie pojazdów lub innych rzeczy o przypuszczalnych wartościach zabytkowych lub historycznych przed zniszczeniem, z uwzględnieniem odzyskiwania ich z punktów zbiórki lub demontażu.
Przeprowadzanie działań zabezpieczających, konserwacji, restauracji i rekonstrukcji.
Udostępnianie pojazdów oraz dokumentacji do celów naukowo – badawczych i oświatowych.
Organizacje przejazdów retro.
Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie ochrony zabytków, w tym pojazdów o cechach zabytkowych, historycznych lub kolekcjonerskich.
Organizowanie zlotów pojazdów o wartości historycznej z jednoczesnym zwróceniem uwagi na potrzebę ochrony środowiska.
Podejmowanie działań na rzecz użytkowników pojazdów zabytkowych z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Udzielanie pomocy swoim członkom uczestniczącym w krajowych i międzynarodowych zlotach pojazdów.
Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami, jednostkami kultury oraz innymi podmiotami w zakresie promowania i ochrony środowiska oraz ochrony i opieki nad zabytkami-w tym poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.
Organizowanie, prowadzenie imprez kulturalnych i klubowych.
Uczestnictwo w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa do spraw nauki, miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego.
Podejmowanie innych działań niezbędnych lub celowych z założeniami głównymi fundacji.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego